ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 
 
 

       
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μέλος Δ.Σ.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
Μέλος Δ.Σ.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ
Μέλος Δ.Σ.