ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • Έλεγχος Συμμόρφωσης προϊόντων
  • Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των οδηγιών Νέας προσέγγισης 2014/30/ΕΚ και 2014/53/(RED)ΕΚ
  • Απαραίτητη διαδικασία , για την σήμανση CE
 • Εργαστηριακές δοκιμές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιών προϊόντων
  • Δοκιμές Ραδιο & Τερματικού Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού, Οδηγία 2014/53/(RED)ΕΚ
  • Δοκιμές Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας: Οδηγία ( EMC ) 2014/30/ΕΚ
  • Δοκιμές ασφάλειας προϊόντων: Οδηγία χαμηλής τάσης ( LVD ) 2014/35/ΕΚ
  • Μετρήσεις μαγνητικών και ηλεκτρικών πεδίων χαμηλών και υψηλών Συχνοτήτων Κ.Υ.Α. 53571/3839 (Φ.Ε.Κ. 1105/Β/6-9-2000) και Κ.Υ.Α. 3060 (Φ.Ε.Κ. 512/Β/25-4-2002)

Όλες οι παραπάνω υπηρεσίες εκτελούνται από κατάλληλο και ιδιαίτερα, εξειδικευμένο και πεπειραμένο προσωπικό Το τεχνικό προσωπικό της EMC αποτελείται από μηχανικούς και τεχνικούς με υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και πολύχρονη εμπειρία . Η συνεχής εκπαίδευση τόσο στο εσωτερικό (Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια) όσο και στο εξωτερικό, καθώς και η συνεργασία με τους εθνικούς και διεθνείς φορείς τυποποίησης διατηρεί το προσωπικό απόλυτα ενήμερο για τις τρέχουσες εξελίξεις στην πιστοποίηση των προϊόντων και τις δοκιμές.